รอง นรม. ประจินฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0”
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยมีผู้แทนจาก 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้แทนการศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นักวิชาการ เครือข่ายประชารัฐด้านการศึกษา และสื่อมวลชน จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
แหล่งที่มา : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/3177

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีเป้าหมายสำคัญคือ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 สำหรับกรอบการเตรียมทรัพยากรบุคคลของแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปีนั้น รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและ โลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)  

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางขับเคลื่อนตามแผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปี โดยรัฐบาลเน้นความสำคัญในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่มีแผนงานและโครงการที่สำคัญของยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 เน้นการพัฒนาแรงงานคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ การพัฒนาครูช่างและช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ดังนั้น จึงต้องเพิ่มสมรรถนะกำลังคนในอนาคต 20 ปี ด้วยการเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM) เร่งจัดทำฐานข้อมูลความต้องการกำลังคน ผลักดันผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมให้มีสัดส่วนเท่ากันคือ 50 ต่อ 50 ขณะเดียวกันส่งเสริมให้มีผู้เรียนสายอาชีวศึกษาและสายสามัญศึกษาเพิ่มสัดส่วนเป็น 70 ต่อ 30 ส่งเสริมการเรียนเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพด้วยทวิศึกษา และสหกิจศึกษา รวมทั้งยกระดับมาตรฐานอุดมศึกษาไทยเพื่อผลักดัน 7 สถาบันอุดมศึกษาให้ติด 200 อันดับแรกของโลก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี พร้อมรองรับการพัฒนากำลังคนสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม 

จากนั้น นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ได้กล่าวบรรยายพิเศษเพิ่มเติมว่า สกศ. สนองนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 พร้อมขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติภายใต้กรอบดำเนินงาน 4 ช่วง ระยะละ 5 ปีคือช่วงแรก ปี 2560 - 2564 ช่วงที่ 2 ปี 2565 - 2569 ช่วงที่ 3 ปี 2570 -2574 และช่วงสุดท้าย ปี 2575 - 2579 โดยช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560 สกศ. ได้จัดคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแผน 4 ภูมิภาค โดยเริ่มภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต ภาคกลางที่จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคาม และภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการบริเวณรอบพื้นที่จัดงาน ประกอบด้วย 5 บู้ธหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนสตรีวิทยา นำเสนอมิติการศึกษาไฮเทคด้วยโรงเรียนดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต นำเสนอพัฒนาการด้านอาชีวศึกษาด้วยหลักสูตรช่างอากาศยานรุ่นแรกของการอาชีวศึกษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) และ เทศบาลตำบลหนองลาย นำเสนอโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้สูงวัยในพื้นที่ พร้อมได้กล่าวซักถามเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ จากวิทยากรประจำบู้ธเหล่านี้ด้วยความสนใจ

ค้นหางานหรือหาคนทำงาน

เพิ่มเรซูเม่เพื่อหางานในฝัน หรือลงประกาศเพื่อหาคนทำงานที่ตรงใจกับ S-CURVE HUB