ทปอ. จับมือสภาอุตฯ ชู 3 ยุทธศาสตร์ เตรียมดันวิจัย –ไฮอินโนเวชั่น ป้อนตลาดอุตสาหกรรม
ทปอ. เตรียมเนรมิต “ยูนิเวอร์ซิตี้ เอ็กซ์โป” มหกรรมอุดมศึกษาครั้งแรกของไทย เตรียมโชว์ศักยภาพเด็กไทยแก่ภาคเอกชน

กรุงเทพฯ 20 กุมภาพันธ์ 2561 - .ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมด้วยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมเตรียม 3 ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสอดแทรกการเรียนการสอนด้านทักษะแรงงานและผู้ประกอบการ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาแบบคู่ขนาน และยุทธศาสตร์ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ ทปอ.ยังได้กำหนดจัด  “University Expo 2018” มหกรรมอุดมศึกษาเพื่อนำเสนอ ศักยภาพ นวัตกรรม หลักสูตร ฯลฯ ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม   รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน


.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.ได้ร่วมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อวางนโยบายการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยจะร่วมกันวางแผนให้สอดคล้องกันระหว่างความต้องการแและคุณภาพทักษะที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ รวมทั้งการนำเอานวัตกรรมและงานวิจัยมาขยายผลเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในเชิงสาธารณะและพาณิชย์ให้มากขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม หรือ University-Industry Linkages : UIL เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อถือระหว่างกันให้มากขึ้น โดยมี 3 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคือ


  • ยุทธศาสตร์การสอดแทรกการเรียนการสอนด้านทักษะแรงงานและผู้ประกอบการ ซึ่งจะเร่งให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรการสอน โดยบูรณาการทักษะที่เตรียมความพร้อมในการทำงานของแต่ละสาขา พร้อมเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในการจัดทำหลักสูตรพิเศษด้านการทำงานระยะสั้น เพื่อบ่มเพาะความพร้อมให้เกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่กำลังศึกษาอยู่
  • ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาแบบคู่ขนาน โดยจะผลักดันให้เกิดการสนับสนุนบุคลากรจากภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญให้เป็นอาจารย์/ผู้สอนในชั่วโมงเรียนพิเศษบางรายวิชา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติที่ภาคธุรกิจต้องการ พร้อมทั้งสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นในหลักสูตรการเรียนเพื่อให้เกิดความทันยุคทันสมัย ตลอดจนการร่วมลงทุนด้านการนำปัญหาของแต่ละภาคอุตสาหกรรมมาร่วมต่อยอดงานวิจัย รวมถึงการจัดตั้งแล็ป / สถาบันการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีเพื่อให้เกิดรูปแบบการเรียนที่มีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น
  • ยุทธศาสตร์ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรม หรือ Work-integrated Learning ซึ่งรูปแบบของยุทธศาสตร์นี้คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยที่จะให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้และทดลองงานในแต่ละภาคธุรกิจโดยไร้ข้อจำกัด พร้อมนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้จริง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น มีเป้าหมายและทัศนคติในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยลดช่องว่างการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรธุรกิจในลักษณะต่างคนต่างทำมาเป็นการเชื่อมโยงในด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ


โดยหลังจากนี้การผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขา มหาวิทยาลัยยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อจัดทำหลักสูตรที่ผสมผสานความเป็นวิชาชีพ เพื่อให้เป็นใบเบิกทางการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจให้มากขึ้น นอกจากนี้ จะต้องไม่เพียงแค่ทำหน้าที่สอนนักศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำโจทย์หรือปัญหามาต่อยอดการพัฒนาสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์และเกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ หากยุทธศาสตร์และความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นได้เร็วและจริง มั่นใจว่าจะช่วยให้หลายๆภาคบรรลุเป้าหมายที่ตนเองต้องการ พร้อมเป็นแนวทางที่ดีในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศได้ในระยะยาว นอกจากนี้ จากกรณีที่เกี่ยวกับบางองค์กรธุรกิจและภาคเอกชนระบุเจาะจงไม่รับบัณฑิตจากบางมหาวิทยาลัยนั้น  ความร่วมมือดังกล่าวยังจะช่วยสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบัณฑิตในทุกสถาบันการศึกษาให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย


อย่างไรก็ตาม ทปอ.ยังจะได้มีการนำนวัตกรรมชั้นยอดจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมาร่วมจัดแสดงในกิจกรรม University Expo 2018 มหกรรมอุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมได้เห็นถึงคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตของทุกมหาวิทยาลัยในด้านการคิด ประดิษฐ์ และต่อยอดสิ่งที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม ช่วงระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคมนี้  รอยัลพารากอนฮอลล์  ศูนย์การค้าสยามพารากอน .ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย


ด้าน นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ในเบื้องต้นผลสรุปจากการหารือในวันนี้ ได้สรุปแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สองหน่วยงานได้วางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยการวางแนวนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมนานาชาติได้ เนื่องจากสถาบันการศึกษาถือเป็นสมองและคลังปัญญาของประเทศ ดังนั้น องค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งถูกนำมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ล้วนเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยภายในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ทว่าที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยต้องยอมรับว่ามีการนำองค์ความรู้เหล่านี้ มาพัฒนาและต่อยอดสำหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรมไม่มากนัก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายและทำเสียโอกาสในการแข่งขันของประเทศไทย แต่หลังจากนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกัน จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการพัฒนาร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ ส่วนประเด็นการรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ นั้น ขณะนี้ได้ประสานไปยังเครือข่ายขอความร่วมมือ ในการเปิดโอกาสให้ทุกมหาวิทยาลัยสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก แต่ให้ความอิสระในการคัดเลือกระดับเกรดเฉลี่ยและคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การสื่อสารภาษาต่างประเทศ เป็นต้น


เมื่อเร็วๆ นี้ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เข้าพบ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน  สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 3543728หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/cuptthailand/

ค้นหางานหรือหาคนทำงาน

เพิ่มเรซูเม่เพื่อหางานในฝัน หรือลงประกาศเพื่อหาคนทำงานที่ตรงใจกับ S-CURVE HUB